ยินดีต้อนรับงานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานอำนวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

งานยุทธศาสตร์


แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนกลางปี)
คู่มือบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พ.ศ.2566
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ระดับวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก
เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สบช. ปีงบ65-69
แผนกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566
เอกสารการประชุม เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงโครงการ ปีงบประมาณ 2566
การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (word)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 2565-2569
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด