Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2
 • พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก
 • พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • นางสาวสุวรรณี สร้อยสงค์

  Expert:

 • ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์

  Expert: การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

 • นางสาวเบญญาภา พรมพุก

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

รายละเอียด >>


Patient experiences using complementary and alternative medicine for type 2 diabetes mellitus in Thailand

รายละเอียด >>


ผลของการใช้นวัตกรรม "Memory Block Dementia box" ต่อระดับความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล