Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2
 • พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือล จ.พิษณุโลก
 • พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิธีลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • นางสาวเบญญาภา พรมพุก

  Expert:

 • นางสาวสุวรรณี สร้อยสงค์

  Expert:

 • นายกีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้การแพทย์เสริมและทางเลือก

รายละเอียด >>


การพัฒนานวัตกรรม “วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน”

รายละเอียด >>


กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล