Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
 • การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
 • ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • นางจันทร์จิรา อินจีน

  Expert:

 • ดร.เกศกาญจน์ ทันประภัสสร

  Expert:

 • ดร.จินดาวรรณ เงารัศมี

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้การแพทย์เสริมและทางเลือก

รายละเอียด >>


การจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลแพร่

รายละเอียด >>


การทบทวนชีวิตในการปฏิบัติการพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล