ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Database)

CINAHL Plus with Full Text
ฐานข้อมูลทางด้านสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังถึง 1937 จนถึงปัจจุบัน ใช้งานให้ไปที่ http://search.ebscohost.com  สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ได้เฉพาะ Evidence-Based Care Sheets เท่านั้น ใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2556

 MedlinePlus 
ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์สามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านสุขภาพ 750 เรื่อง ยารักษาโรค สารานุกรมแพทย์ พจนานุกรม และข่าวสารสุขภาพ

Medwell Journals
ฐานข้อมูลบทความวารสารออนไลน์จากจำนวน 34 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผลการสืบค้นข้อมูลให้บทคัดย่อ และ Fulltext

 BioMed Central
ฐานข้อมูลบทความวารสารออนไลน์ทางด้านการแพทย์ ผลการสืบค้นข้อมูลให้บทคัดย่อ และ Fulltext

 DIRLINE:National Library of Medicine National Institutes of Health
ฐานข้อมูลพิเศษของ National Library of Medicine ใช้ค้นหาหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 ScineceDirect
ฐานข้อมูลสืบค้นบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม และเรียกใช้ Fulltext ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2006-ปัจจุบัน

 ACS Publication
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย ให้ข้อมูลทางด้านบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวารสารด้านเคมี และวิทยยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966

DOAJ
ฐานข้อมูลวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Fulltext) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย สามารถเข้าถึงบทความได้ถึง 585,858 เรื่อง และรายชื่อวารสารถึง 6,703 เล่ม

 ERIC: Education Resources Information Center
ฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยบทคัดย่อจากบทความวารสาร รายงานการวิจัย เอกสารการสอน รายงานการประชุมสัมมนา คู่มือและหลักสูตรการสอน สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ 1966-ปัจจุบัน

Scirus
ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ นอกจากค้นหาข้อมูลทั่วไปจากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกแล้ว ยังสามารถค้นข้อมูลจากบรรณานุกรม จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เช่น ScienceDirect, MedLine, Beilstein Abstracts, BioMed Central เป็นต้น

 PubMed
ฐานข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ทีประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.