ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
บรรณานุกรมกุมารเวชศาสตร์
บรรณานุกรมกุมารเวชศาสตร์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์. (2555). การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (พิมพ์ครั้งที่
2.). กรุงเทพฯ: พรี – วัน.

กระทรวงสาธารณสุข. (2547). แนวทางตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาโรคประสาทผิดปกติในทารกเกิดก่อน

        กำหนด. นนทบุรี: ชุมชนสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

กฤษณา เพ็งสา. (2550). ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน โรคที่พบบ่อย (พิมพ์ครั้งที่ 4.). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

กิตติ ต่อจรัส. (2550). Clinical practice in pediatrics : Case-based. กรุงเทพฯ:

        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

กิตติ ต่อจรัส. (2550). Clinical practice in practice: Health-oriented approach. กรุงเทพฯ:

        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2550). เลี้ยงลูก วัย 3 ขวบแรก. กรุงเทพฯ: เพื่อนอักษร.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2552). ปัญหาน่ารู้ของลูกปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เรืองปัญญา.

กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์. (2550). คู่มือ พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิซิเมนต์ไทย.

เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. (2548). การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. (2550). หลักการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย. กรุงเทพฯ:

        คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช.

เกวลี อุณจักร. (2552). Pediatric endocrinology: Common problems & current management.

        ขอนแก่น: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรช์.

คณะแพทย์ศาสตร์. (2552). คู่มือหัตถการในเด็ก. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์.

คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. (2552). วิชากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น:

        แอนนาออฟเซต.

คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. (2552). วิชากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น:

        แอนนาออฟเซต.

คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. (2552). วิชากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น:

        แอนนาออฟเซต.

คณาจารย์โรงเรียนบ้านเด็กไทย. (2549). คู่มือภาคปฏิบัติการการดูแลเด็กเล็ก. กรุงเทพฯ:

        โรงเรียนบ้านเด็กไทย.

คณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. (2551). คู่มือเตรียมความพร้อมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น.

        ม.ป.ท.: วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ.

จันทร์จิรา หล้ามี. (2547). เอกสารวิชาการเรื่อง การพยาบาลกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่. พิษณุโลก:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

จารุพิมพ์ สูงสว่าง. (2549). The essentials in ceditrie emergeney. กรุงเทพฯ: เฮาแดนดู.

จารุพิมพ์ สูงสว่าง. (2551). กุมารเวชศาสตร์ทันยุค. กรุงเทพฯ: เฮาแคนดู.

จิราพร ศรีเจริญกาญจน์. (2549). แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึม. กรุงเทพฯ: แอดททิฟ พริ้นท์.

จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์. (2550). Pediatric respiratory diseases: Integration of clinical sciences into

        practices. กรุงเทพฯ: ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

ชนิดา ตู้จินดา. (2547). คู่มือเลี้ยงลูก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

ชลิดา ธนัฐธีรกุล. (2552). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ. ขอนแก่น:

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชัยวัฒน์ คุปตระกูล. (2547). มหัศจรรย์แห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: สารคดี.

ชิษณุ พันธุ์เจริญ. (2549). รู้จักไวรัสโรต้า ต้นเหตุสำคัญของโรคท้องร่วงในเด็ก. กรุงเทพฯ:

        ซี แอนด์ เอส พริ้นตริ้ง.

ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล. (2551). การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและelectrolyte.

        กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล. (2553). การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและelectrolyte

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

ญาดา เบ้าสุวรรณ. (2553). จะต้องช่วยลูกรักอย่างไร ถ้าหากเขากำลังจะกลายเป็น "เด็กอ้วน.

        กรุงเทพฯ: กู๊ดลัด.

ดุสิต สถาวร. (2551). New horizons in the management of critically ill children. กรุงเทพฯ:

        ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

ดุสิต สถาวร. (2551). New trend in pediatric practice 2008. กรุงเทพฯ:

        ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

ดุสิต สถาวร. (2552). Clinical practice in pediatrics: Challenging Issues. กรุงเทพฯ:

        โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.

ดุสิต สถาวร. (2553). คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในเด็ก. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเตอร์ไพรซ์.

ดุสิต สถาวร. (2553). Pediatric critical care: Evolving concepts and current practice. กรุงเทพฯ:

        ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย.

ทอมสัน, จอหน์ บี. (2551). เด็กตามธรรมชาติ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นติ้ง.

ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย. (2554). ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ:

        บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์.

นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช. (2550). คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี สำหรับบุคลากร

        สาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

นมแม่ ทุนสมอง: การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1. (2548). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2549). การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก. กรุงเทพฯ: มียอนด์เซ็นเตอร์ไพรซ์.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2549). คู่มือการใช้ยาในเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2549). แนวทาง การดูแลรักษา โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก. กรุงเทพฯ:

        ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2549). Overlooked problems in pediatrics: ปัญหาที่ถูกทองข้ามในกุมาเวช

        ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2551). แนวทาง การดูแลรักษา โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2552). Best practice in pediatrics. กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

        คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นวลจันทร์ ปราบพล. (2554). Advanced pediatrics : An endless professional leaming

        (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นวลทิพย์ ปราบพล. (2547). Pediatric critical care in general practice. กรุงเทพฯ: บียอน.

นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์. (2549). การคัดกรองพัฒนาการทดสอบหาความผิดปกติในเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2).

        เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์.

นิชรา เรืองดารกานนท์. (2551). เด็กออทิสติก สมาธิสั้น. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชซิ่ง.

นิชรา เรืองดารกานนท์. (2551). ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพฯ: โอลิสติก พับลอชซิ่ง.

นิตยา คชภักดี. (2551). คู่มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภาษาไทย)

        (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

นิตยา ไทยาภิรมย์. (2551). การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.

นิตยา ไทยาภิรมย์. (2554). การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่:

        ครองช่างพริ้นติ้ง.

นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี. (2547). พัฒนาอารมณ์ และสมองด้วยของเล่น. กรุงเทพฯ: พิมพ์พินิจการพิมพ์.

แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กที่พบบ่อย. (2547). กรุงเทพฯ: มียอด์ เอ็นเทอร์ไพรช์.

บัญจางค์ สุขเจริญ. (2550). ตำราการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ: พรี-วัน.

บุญชอบ เกษโกวิท. (2552). บทเรียนความสำเร็จ การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้

        ของเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2). สระบุรี: ศูนย์อนามัยที่ 2.

บุญชู ศิริจงกลทอง. (2555). กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส.

บุญเพียร จันทวัฒนา. (2552). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ฟรี-วัน.

บุญเพียร จันทวัฒนา. (2552). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ฟรี-วัน.

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง: Nursing care of acute

        and chronically III infants. สงขลา: ออเรนจ์ มีเดีย.

เบญจมาศ พระธานี. (2554). ออทิสซึม: การสอนและการรักษาบำบัดแบบสหสาขาวิทยาการ. ขอนแก่น:

        โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปกติ วิชยานนท์. (2547). Intensive reviews in pediatrics. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็มเทอร์ไพรช์.

ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย. (2547). การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย. (2553). การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์. (2550). ตำราปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรลัยต์และดุลกรดด่างในเด็ก. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.

ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์. (2554). ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 4.  สงขลา:

        เนกุลการพิมพ์.

ประยงค์ เวชวนิชสนอง. (2550). กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.

ผกา สัตยธรรม. (2551). สุขภาพจิตเด็ก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2549). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2549). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2550). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2552). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี:

        สถาบันพระบรมราชชนก.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี:

        สถาบันพระบรมราชชนก.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี:

        สถาบันพระบรมราชชนก.

พรพิมล หล่อตระกูล. (2544). คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่อนามัย. กรุงเทพฯ: วงษ์กมล.

พนิดา พาลี. (2550). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย. เชียงใหม่: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

        เชียงใหม่.

พัชรจิตร สุคนธพันธ์. (2551). เอกสารวิชาการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น. นนทบุรี:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี.

พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2555). การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

พิมล วงศ์ศิริเดช. (2553). สารพัน Newborn care สไตล์ ศิริราช. กรุงเทพฯ: ยูเนียนครีเอชั่น.

พิรังกูร เกิดพาณิช. (2553). Update on pediatric infectious diseases 2010. กรุงเทพฯ:

        สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

พิรังกูร เกิดพาณิช. (2554). Update on pediatric infectious diseases 2011. กรุงเทพฯ:

        สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

พิรังกูร เกิดพาณิช. (2555). Update on pediatric infectious diseases 2012. กรุงเทพฯ:

        สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

พูลสุข ศิริพูล. (2554). การจัดการอาการ: การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. ขอนแก่น:

        โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เพื่อนช่วยจำ. (2555). ทบทวน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น.  มปท.: มปพ.

ไพรัช ประสงค์จีน. (2553). โรคเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy). กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร. (2547). หัวใจเต้นผิดจังหวะในเด็ก: กลไกการเกิด การวินิจฉัยและการรักษา.

        กรุงเทพฯ: Medinfo.

ภาสุรี แสงศุภวานิช. (2551). นมแม่กับโรคภูมิแพ้. กรุงเทพฯ: ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวันเด็ก หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5.

        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10.

        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15.

        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5.

        นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10.

        นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15.

        นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5

        (พิมพ์ครั้งที่ 5). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10.

        นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15

        (พิมพ์ครั้งที่ 5). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). พฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). พฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มัจฉรานี พุ่มสุวรรณ. (2552). พัฒนาการของทารกและเด็ก. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.

มานี ปิยะอนันต์. (2548). นมแม่. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์.

มาโนช อาภรณ์สุวรรณ. (2550). โรคสมาธิสั้น หลากหลายวิธีบำบัดเพื่อลูกรัก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

มาลี เอื้ออำนวย. (2551). การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่4). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยุพยงค์ ทังสุบุตร. (2550). หลักและเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก.

ยุพยงค์ ทังสุบุตร. (2552). หลักและเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

        สถาบันพระบรมราชชนก.

ยุพยง แห่งเชาวนิช. (2548). การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Breastfeeding. กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์.

รติชน พีรยสถ์. (2547). อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

ริธิดา ศรีพิทักษ์. (2551). ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเล่นในเด็ก 1-3 ปี. สุพรรณบุรี:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี.

ลลิตา ธีระสิริ. (2549). ภูมิแพ้ในเด็ก รักษาเองได้. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์.

ละเอียด แจ่มจันทร์. (2549). สาระทบทวน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุดทอง.

วงเดือน เดชะรินทร์. (2551). พ่อแม่มือใหม่ ใส่ใจลูกออทิสติก. กรุงเทพฯ: เพื่อนอักษร.

วรดนู จีระเดชากุล. (2551). นันทนาการสำหรับเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรนุช จรศรีสวัสดิ์. (2546). Pediatric primary care: Case illustrations. กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์. (2547). พันธุศาสตร์คลินิกในเด็ก = Clinical cenetics in children. กรุงเทพฯ:

        เท็กช์ แอนด์ เจอร์นัล.

วนิดา เปาอินทร์. (2552). ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส.

วัชระ จึงสง่า. (2555). โรคร้ายติดต่อในเด็ก ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน. กรุงเทพฯ: กู๊ดไลฟ์.

วันดี วรวิทย์. (2548). ตำราอิเล็กโตรลัยต์ในเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพร์.

วัลลี สัตยาศัย. (2545). ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ: บุกเน็ตท์.

วิชญา บุญยเกตุ. (2550). สูตรลับเจ้าตัวเล็ก. นนทบุรี: วงกลม.

วิตินันท์ สุนา. (2548). กิจกรรม PQ เพื่อพัฒนา CQ ในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์.

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง. (2549). สาระทบทวน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

        กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์.

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง. (2549). สาระทบทวนวิชาการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพฯ:

       วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์.

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2553). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2553). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2555). การพยาบาลเด็กโรคเรื้อรัง โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ:

        โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.

วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร. (2554). การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2555). ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารก

        แรกเกิดสำหรับพยาบาลแพทย์และบุคลากรทางการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิโรจน์ อารีย์กุล. (2555). Practical points in adolescent health care. พิษณุโลก: เอ-พลัส พริ้น.

วีระชัย สิทธิปิยะสกุล. (2553). ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) ปีงบประมาณ 2552.

        พิษณุโลก: ศูนย์อนามัยที่ 9.

วีระพล จันทร์ดียิ่ง. (2548). Childhood adolescent gyneclogy: นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น. สงขลา:

        ชานเมืองการพิมพ์.

วูล์พลัน, รีชาร์ด ซี. (2551). เตรียมก่อนโต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก. 

ศรีแก้ว แก้วกังวาล. (2550). จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน

ศรียา นิยมธรรม. (2549). ปัญหายุ่งยาก ทางการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: แก่นแก้ว.

ศรีวัฒนา ปานดี.  (2552). การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น.  นครสวรรค์:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์.

ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช. (2551). ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

        สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง.

ศิริวรรณ วนานุกูล. (2547). ตำราโรคผิวหนังเด็ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.

ศุกระวรรณ อินทรขาว. (2554). กุมารเวชศาสตร์ทันยุค. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส.

สมดิด จันทร์ส่องแสง. (2547). การพยาบาลเด็กแรกเกิด (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2547). โรคไทรอยด์ในเด็ก. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.

 

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2548). พัฒนาการของระบบอวัยวะเพศและความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยเด็ก

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2549). กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2553). โรคไทรอยด์ในเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: ชานเมือง.

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล. (2555). กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (พิมพ์ครั้งที่ 3). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร. (2555). กุมารเวชศาสตร์ 1. สงขลา: นพชัยการพิมพ์.

สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร. (2555). กุมารเวชศาสตร์ 2. สงขลา: นพชัยการพิมพ์.

สมศิริ สกลสันติยากร. (2551). คู่มือคุณแม่เลี้ยงลูก วัย 0-3 ปี สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

        กรุงเทพฯ: โอเอส พริ้นเติ้ง.

สรัญญา โภดาลัย. (2547). คู่มือพัฒนาสมองลูกด้วยสองมือพ่อแม่. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

สรายุทธ สถภาพพรรณชาติ. Preventive measures in neonatal care. กรุงเทพฯ:

        ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิก.

สันต์ หัตถีรัตน์. (2548). คู่มือกู้ชีพเด็ก. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

ส่าหรี จิตตินันทน์. (2546). เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้ สู่ปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

ส่าหรี จิตตินันทน์. (2548). การอบรมเลี้ยงดูเด็กจากแรกเกิดถึง 5ปี. กรุงเทพฯ:

        ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

ส่าหรี จิตตินันท์. (2548). แนะแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กจากแรกเกิดถึง 5 ปี. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯเวชสาร.

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ. (2548). Pediatrics:  Healty children healthy world. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ. (2550). Pediatrics: Self sufficiency and optimal child care. กรุงเทพฯ:

        ธนาเพรส.

สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ. (2549). โรคฮิต เด็กก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ: คลินิกสุขภาพ.

สุนทรี รัตนชูเอก. (2546). คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประมวลศิลป์.

สุนทรี รัตนชูเอก. (2550). คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประมวลศิลป์.

สุภารัตน์ ไวยชีดา. (2551). Advanced pediatric critical care nursing. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาล

        ศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุภาวดี หาญเมธี. (2548). อาหารเสริมของวัยเริ่มหม่ำ. กรุงเทพฯ: รักลูก.

สุภาวดี หาญเมธี. (2550). คู่มือพัฒนาสมองลูก ด้วยสองมือพ่อแม่. พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

สุรภี เรืองสุวรรณ. (2549). ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. (2551). ภยันตรายและสารพิษในเด็ก. กรุงเทพฯ: ชัยเจริญ.

สุวรรณี สินะสนธิ. (2546). การพยาบาลโรคเด็ก  เล่ม 2. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์. (2555). โรคภูมิแพ้ในเด็กสาเหตุและการป้องกัน. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์.

โสภาพรรณ รัตนัย. (2551). ขวบปีแรกแห่งชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.

อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์. (2554). ตำราโรคลมชักในเด็ก. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.

อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. (2552). ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสนับสนุน

        การผ่าตัดหัวใจในเด็ก.

อมรศรี ชุณหรัศมิ์. (2551). คู่มือโรคผิวหนังเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพช์.

อวยพร กิตติเจริญรัตน์. (2554). การพยาบาลโรคเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 28). นนทบุรี: กลุ่มงานวิชาการ.

อวยพร กิตติเจริญรัตน์. (2555). เอกสารประกอบการหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลโรคเด็ก.  นนทบุรี:

        กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

อวยพร ปะนะมณฑา. (2554). Case study in pediatric endocrinology (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ:

        ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย.

อรทัย พิบูลโภคานันท์. (2555). โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิในเด็ก: Pediatric allergy &

        Primary immunodeficiency diseases. กรุงเทพฯ: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

        ศิริราชพยาบาล.

อรพิน ศิริเอก. (2548). การช่วยเหลือเด็กออทิสติกระยะแลกเริ่ม. พิษณุโลก:

        มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.

อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์. (2544). Pediatric pulmonology & respiratory care: A current practice

        เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์.

อรุณพรรณ พฤทธิพันธุ์. (2549). การบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก: สำหรับแพทย์และพยาบาล.

        กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรช์.

อลิสา วัชรสินธุ. (2546). จิตเวชเด็ก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อังกูร เกิดพานิช. (2549). Update on pediatric infectious diseases 2006. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

อังกูร เกิดพานิช. (2550). Update on pediatric Infectious diseases 2007. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:

         สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

อังกูร เกิดพานิช. (2551). Update on pediatric infectious diseases 2008. กรุงเทพฯ: สมาคม

        โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

อังกูร เกิดพานิช. (2552). Update on pediatric infectious diseases. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์. (2555). พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส.

อัญชลี ลิ้มรังสิกุล และพฤหัส พงษ์มี. (2555). การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด.กรุงเทพฯ: ชมรมเวชศาสตร์ทารก

        แรกเกิดแห่งประเทศไทย.

อาภรณ์ ดีนาม. (2551). แนวคิด & วิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น. ชลบุรี: ไฮเดนกร๊ป.

อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ. (2548). ทันยุคกับโภชนาการในเด็ก. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์.

อุไรวรรณ โชติเกียรติ. (2010). Hot Issues in pediatrics. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

อุษณีย์ จินตะเวช. (2548). บทบาทของพยาบาลเกี่ยวกับภาวะออกซิเจนในเด็ก. เชียงใหม่:

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

แองจี้, โวส. (2546). สนุกกับกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง. กรุงเทพฯ: แปลนพริ้นติ้ง.

ไฮดิอี, เมอร์คอฟพ์. (2552). พัฒนาการวัยเตาะแตะ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

Bagchi, D. (2011). Global perspectives on childhood obesity current status, consequences  

        and prevention (5th ed.). U.S.A.: Academic Press.

Gardner, S. L. (2011). Merenstein & gardner's handbook of neonatal intensive care

        (7th ed.). U.S.A.: Mosby Elsevier.

Hay, W. W. (2007). Current pediatrics diagnosis & treatment (18th ed.) U.S.A.: Mc Graw Hill.

Hockenberry, M. J. (2007). Wong’s nursing care of infants and children (8th ed.). Canada:

        Elsevier Mosby.

Hockenberry, M. J. (2011). Wong's nursing care of infants and children (9th ed.). Canada:

        Elsevier Mosby.

Kenner, C. (2007). Comprehensive neonatal care an interdisciplinary approach (4th ed.).

        U.S.A.: Saunders Elsevier.

Kliegman, R. M. (2006). Essentials of pediatrics. China: Elsevier.

Murphy, P. J. (2010). Case Studies in pediatric clinical care (4th ed.). U.S.A:

        Cambridge Medicine.

Smith, L. J. (2010). Impact of birthing pediatrics on breastfeeding (2nd ed.). U.S.A.:

        Jones and Bartlett.

World Health Organization. (2003). Global strategy for infant and young child feeding.

        Singapore: Mc Graw Hill.

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.