ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
บรรณานุกรมจิตเวชศาสตร์
บรรณานุกรมจิตเวชศาสตร์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บรรณานุกรม

กนกรัตน์ สุขะตุงคะ. (2555). คู่มือจิตวิทยาคลินิก: ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: นีโอ ดิจิตอล.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). บทความสุขภาพจิตสำหรับหอกระจายข่าว (พิมพ์ครั้งที่ 2).

        พิมพ์ลักษณ์: กรมสุขภาพจิต.

กรมสุขภาพจิต สำนักพัฒนาสุขภาพจิต. (2546). คู่มือการปรึกษาในสถานการณ์ยาเสพติด. นนทบุรี:

        สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). คู่มือการพัฒนามาตรฐานในการดูแลทางสังคมจิตใจการดูแล

        ทางสังคมสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: องค์การทหารผ่านศึก.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). บทความสุขภาพจิตสำหรับหอกระจายข่าว (พิมพ์ครั้งที่ 2).

        นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2548). กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ. 2548-2525) (พิมพ์ครั้งที่ 2).

        นนทบุรี: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2548). มาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบบริการสาธารณสุข.

        นนทบุรี: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2552). แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ระดับจังหวัด

        (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรองจิต วาทีสาธกกิจ. (2549). พยาบาลกับบุหรี่. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ

        แห่งประเทศไทย.

กรองจิต วาทีสาธกกิจ. (2550). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล: การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ. กรุงเทพฯ:

        พิมพ์ดี.

เกษม ตันติผลาชีวะ. (2550). สุขภาพจิตดีมีสุขทั้งครอบครัว. กรุงเทพฯ: เพื่อนอักษร.

เกศกาญจน์ บัวผัน. (2547). การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเครียด. นนทบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

        พุทธชินราช.

เกศกาญจน์ บัวผัน. (2548). การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปานชนิดคุ้มคลั่ง. พิษณุโลก:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

โกศล วงศ์สวรรค์. (2551). สุขภาพจิต. กรุงเทพฯ: ธเนศวร.

ขวัญพนมพร ธรรมไทย. (2554). การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบัติ เล่ม 1. เชียงใหม่: ครองช่างพริ้นติ้ง.

คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ. (2550). เอกสารทบทวน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: มหาวิทยาลับขอนแก่น.

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. (2552). คู่มือการผลิตสื่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษ์พิมพ์.

จุฑารัตน์ สถิรปัญญา. (2552). สุขภาพจิต = Mental health (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.

จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ. (2549). คู่มือมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการรับ-ส่งต่อ และติดตามผู้ป่วยยา

        เสพติด (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ณหทัย วงศ์ปการันย์. (2552). การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย. เชียงใหม่: เชียงใหม่การพิมพ์.

ดวงมณี จงรักษ์. (2550). ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:

        สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).

ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน. (2551). มอง "จิต" ผ่าน "จอ. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต.

ทัศนา บุญทอง. (2551). บุหรี่กับสุขภาพ บทบาทพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่. นนทบุรี:

        กรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

เทียม ศรีคำจันทร์. (2550). คู่มือกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวชเฉียบพลัน. เชียงใหม่:

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทินกร วงศ์ปการันย์. (2553). จิตบำบัด: ทฤษฏีและเทคนิค (พิมพ์ครั้งที่2). เชียงใหม่: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

        คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นริสา วงศ์พนารักษ์. (2553). การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ. (2548). ศิลปะการใช้ยาต้านโรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

บุบผา ชอบใช้. (2546). การพยาบาลในมิติจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลัก. ขอนแก่น:

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เบ็ญจพร ปัญญายง. (2548). ก้าวสู่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ประสบภัยสึนามิ. กรุงเทพฯ: บียอนด์พับลิชซิ่ง.

เบญจลักษณ์  มณีทอน. (2551). ตำราจิตเวชศาสตร์ ในโรงพยาบาลทั่วไป เล่ม 1. เชียงใหม่:

        คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2553). จุดประกายเปลี่ยนโฉมประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้

        เพื่อการควบคุมยาสูบ.

ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2553). ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่. นนทบุรี:

        มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล. (2554). คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพา (พิมพ์ครั้งที่2).

        นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล. (2551). พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส. นนทบุรี: สำนักสุขภาพจิตสังคม.

ผ่องศรี ศรีมรกต. (2552). แนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการบำบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่. กรุงเทพฯ:

        มณัสฟิล์ม.

ผ่องศรี ศรีมรกต. (2553). การบำบัดทางเลือกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่วิถีไทย. กรุงเทพฯ: มณัสฟิล์ม.

พจนา ปิยะปกรณ์ชัย. (2552). การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด. นนทบุรี: สถาบันพระบรมราชชนก.

พัชริน คูณค้ำชู. (2547). กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ. 2548-2525). กรุงเทพฯ: อุดมศึกษา.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. (2551). โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน: ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย.

        นนทบุรี: สำนักงานโครงการวิจัยโรคจิตจากเมทแอนเฟตตามีน.

พิชัย แสงชาญชัย. (2552). จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา. เชียงใหม่: แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและ

       วิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ.

พิเชฐ อุดมรัตน์. (2552). ตำราโรคจิตเภท. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.

เพ็ญพักตร์ อุทิศ. (2549). การเผชิญกับภัยพิบัติ: คู่มือปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ประสพภัย.

        กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพียรดี เปี่ยมมงคล. (2553). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ภัทรภรณ์ ทุ่งปันคำ. (2551). การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: เนนัทพันธ์พริ้นติ้ง.

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. (2547). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

       มหาวิทยาลัย.

ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. ปัญหาจิต ปัญหาใจ ปัญหาเด็กปัญหาผู้ใหญ่แก้ได้ด้วยตัวคุณ. กรุงเทพฯ: สรรพสาร.

มณฑา เก่งการพานิช. (2549). ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเลิกบุหรี่ และการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่.

       กรุงเทพฯ: เจริญมั่นคงการพิมพ์.

มณฑา เก่งการพานิช. (2549). รวมพลังประชาคม ขจัดภัยบุหรี่. กรุงเทพ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

มณฑา เก่งการพานิช. (2551). การคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่มือสอง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

        เจริญมั่นคงการพิมพ์.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช หน่วยที่ 8-10 (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 8). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาล

        จิตเวช หน่วยที่ 8-15 (พิมพ์ครั้งที่ 8). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7

        (พิมพ์ครั้งที่ 10). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15.

        (พิมพ์ครั้งที่ 10). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มานิต ศรีสุรภานนท์. (2553). การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่:

        แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษา.

มาโนช หล่อตระกูล. (2548). ความผิดปกติด้านการนอน. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

มาโนช หล่อตระกูล. (2553). การฆ่าตัวตาย การรักษาและการป้องกัน. กรุงเทพฯ: โครงการตำรารามาธิบดี

        คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

มาโนช หล่อตระกูล. (2555). จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

รณชัย คงกนธ์. (2548). ภาวะผิดปกติทางจิตใจ จากเหตุการณ์วินาศภัย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สหประชาพาณิชย์.

ละเอียด แจ่มจันทร์. (2549). สาระทบทวน การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3).

        กรุงเทพฯ: จุดทอง.

วงศ์สิริ แจ่มฟ้า. (2549). โรคจิตเภทและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท. นครสวรรค์: วิทยาลัยพยาบาล

        บรมราชชนนี นครสวรรค์.

วัชรี ทรัพย์มี. (2549). ทฤษฏีให้บริการปรึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วินัดดา ปิยะศิลป์. (2550). ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง. (2548). สาระทบทวนวิชาสุขภาพจิต. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาล

        บรมราชชนนี นพรัตน์.

วิโรจน์ วีรชัย. (2548). ตำราเวชศาสตร์การเสพติด = Testbook of addiotion meticine. นนทบุรี:

        โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.

ศรัญญา เบญจกุล. (2549). สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534 -2547. กรุงเทพฯ:

        เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

ศรัญญา เบญจกุล. (2550). สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534 -2549. กรุงเทพฯ:

        เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

ศรัญญา เบญจกุล. (2551). สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534 -2550. กรุงเทพฯ:  

        เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

ศรีพิมล ดิษยบุตร. (2553). สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช. ศรีสะเกศ: คณะพยาบาลศาสตร์

        วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2546). ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริรัตน์ ผุดผ่อง. (2549). สารเสพติดและการพยาบาลผู้ใช้สารเสพติด. นครสวรรค์: วิทยาลัยพยาบาล

        บรมราชชนนี นครสวรรค์.

สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์. (2552). ศัพท์ทางจิตเวช. กรุงเทพฯ: วีพริ้นท์.

สงอุษา สุทธิธนกูล. (2546). โรคซึมเศร้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

สมเกียรติ วัฒนศีริชัยกุล. (2549). การควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพ

        สุขภาพ. กรุงเทพฯ: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.

สมภพ เรืองตระกูล. (2546). ความผิดปกติทางเพศ. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2546). คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2546). เวชศาสตร์การติดสารเสพติด. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2547). ความเครียดและอาการทางจิตเวช. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2547). ตำราจิตเวชผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรืองแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2549). จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2550). อาการปวด: โรคทางจิตเวชและการรักษา. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2551). การฆ่าตัวตาย: การประเมินและการรักษา. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2551). จิตสังคมบำบัด ในโรคทางจิตเวชและโรคทางกาย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2551). ตำราโรคต่อมไร้ท่อและอาการทางจิตเวช. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2553). คู่มือจิตเวชคลินิก. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมาภรณ์ เทียนขาว. (2548). เอกสารวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว. พิษณุโลก:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

สันชัย วสุนธรา. (2547). จิตเภท = Schizophrenia. กรุงเทพฯ: สามัญนิติบุคคล.

สันต์ หัตถีรัตน์. (2548). นอนไม่หลับ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

สายฝน เอกวรางกูร. (2553). รู้จัก เข้าใจ ดูแล ภาวะซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สายรัตน์ นกน้อย. (2553). การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (พิมพ์ครั้งที่3). เชียงใหม่:

        แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษา.

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. (2553). การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่:

        แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษา.

สุชาติ พหลภาคย์. (2553). เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้าน

        จิตใจมั่นคงขึ้น. ขอนแก่น: คลังนานา.

สุทธามาศ อนุธาตุ. (2548). การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน. พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาล

        บรมราชชนนี พุทธชินราช.

สุนิดา ปรีชาวงษ์. (2550). แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยอายุกรรม. นนทบุรี:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554). การพยาบาลจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล. (2553). การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่:

        แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษา.

อมรรัตน โพธิพรรค์. (2550). แนวทางควบคุมและกำกับการระบาดของยาสูบ. กรุงเทพฯ:

        ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2549). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2549). การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2553). การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2553). การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2554). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วี พริ้น.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2554). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วี พริ้น.

อัญชลี แก้วสระศรี. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา สุขภาพและการพยาบาลหลักสหเวช. พิษณุโลก:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.                    

อานันท์ ชินบุตร. (2552). ภาษาจิตเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: พาวเวอร์ฟูล ไลฟ์.

Babor, T. F. (2553). การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย. นนทบุรี:

        องค์การอนามัยโลก.

Beer, M. D. (2008). Psychiatric intensive care. United Kingdom: Cambridge University Press.

Blumenfield, M. (2008). Intervention and resilence after mass trauma. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Boyd, M. A. (2012). Psychiatric nursing contemporary practice (5th ed.). China:

        Lippincott Williams & Wilkins.

Ghaemi, S. N. (2009). A clinician's guide to statistics and epidemiology in mental health.

        U.S.A.: Cambridge University Press.

Ghodse, H. (2010). Ghodse's drugs and addictive behaviour a guide to treatment

        (4th ed.). U.S.A.: Cambridge University Press.

Gilbody, S. (2011). Depression in primary care evidence and practice. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Isaacs, A. (2006). Mental health and psychiatric nursing. U.S.A.: Lippincott William & Wihns.

Johnson, S. (2008). Crisis resolution and home treatment in mental health. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Jackson, H. J. (2010). The Recognition and management of eary psychosis. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Koenig, H. G. (2010). Religion and spirituality in psychiatry. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Parker, G. (2008). Bipolar ll Disorder. Kingdom: Cambridge University Press.

Pendleton, H. M. (2006). Pedretti's occupational therapy practice skills for physical

        Dysfunction (6th ed.). United States: Mosby Elsevier.

Rob, P. (2008). Clinical skills in psychiatric treatment. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

Seaward, B. L. (2006). Student note - taking guide to accompany managing stress principles

        and strategies for health and well – being (5th ed.). United States:

        Jones and Bartlett Publishers.

Shives, L. R. (2005). Basic concepts of pyschiatric - Mental health nursing. U.S.A.:

        Lippincott Williams & Wilkins.

Stahl, S. M. (2008). Depression and bipolar disorder. U.S.A.: Cambridge.

Stahl, S. (2010). Stahl's illustrated attention deficit hyperactivity disorders. U.S.A.:

        Cambridge University Press.

Stuart, G. W. (2005). Handbook of psychiatric nursing (6th ed.). U.S.A.:

        Elsevier Masby.

Videbeck, S. L. (2011). Psychiatric mental health nursing (5th ed.). China: Wolters Kluwer.

Wang, W. W. (2010). Comprehensive psychiatry review. United Kingdom:

        Cambridge University Press.

World Health Organization. (2008). WHO report on the global tobacco epidemic. Brazil:

        Mpower.

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.