ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
บรรณานุกรมกฎหมายวิชาชีพ
บรรณานุกรมกฎหมายวิชาชีพห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บรรณานุกรม

กระทรวงสาธารณสุข. (2547). พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไข

        เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: เพชรสยาม.

กระทรวงสาธารณสุข. (2551). พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไข

        เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: เพชรสยาม.

ทัศนีย์ ทองประทีป. (2546). พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล. กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท.

ทัศนีย์ ทองประทีป. (2552). จิตวิญญาณมิติหนึ่งของการพยาบาล. กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์.

นครินทร์ นันทฤทธิ์. (2551). คู่มือสำหรับใช้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพวิชากฎหมายกับ

        วิชาชีพพยาบาล. พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์.

พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม. กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

เพ็ญศรี พงษ์ประพาพันธ์. (2547). แนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรม การนำไปใช้ในวิชาชีพพยาบาล. นครพนม:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม.

เพื่อนช่วยจำ. (2554). กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล. มปท.: มปพ.

มกราพันธุ์  จูฑะรสก. (2551). การจัดการความรู้ : วิถีการเรียนรู้สู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.

        ขอนแก่น: คลังวิทยา.

มานิตย์ จุมปา. (2551). ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

มานิตย์ จุมปา. (2553). ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

ละเอียด แจ่มจันทร์. (2549). สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกาพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3).

        กรุงเทพฯ: จุดทอง.

สิวลี ศิริไล. (2548). จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

สิวลี ศิริไล. (2551). จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

วรรณวิไล จันทราภา. (2551). แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

        (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: ศิริการพิมพ์,

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช. (2546). พยาบาลยุคใหม่:กับกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ

        การผดุงครรภ์. พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง. (2548). สาระทบทวนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ. กรุงเทพฯ:

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์.

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย. (2549). สาระทบทวน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

        (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์.

สภาการพยาบาล. (2553). พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข

        เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์.

สภาการพยาบาล. (2553). รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่ม 1. กรุงเทพฯ:

        ศิริยอดการพิมพ์.

สภาการพยาบาล. (2553). สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้

        ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์.

สิวลี ศิริไล. (2553). จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2546). กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:

        วิญญูชน.

เอกณัฐ จิณเสน. (2548). ความประมาทในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Nursing negligence).

        พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.

Brykezynska, G. M. (2011). Ethical and philosophical aspects of nursing children and young

        people. U.S.A.: Willey-Blackwell.

Crigger, N. (2011). The making of nurse professionals. U.S.A.: Jones & Bartlett Learning.

Paresat, A. (2006). Ethics and human sciences. U.S.A.: Elsevier Mosby.

Raymond, S. (2006). Ethics of health care (3rd ed). U.S.A.: Thomson.

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.