ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
บรรณานุกรมบริหารการพยาบาล
บรรณานุกรมบริหารการพยาบาลห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บรรณานุกรม

จงจิตต์ คณากูล. (2549). Siriraj nurses competency dictionary. กรุงเทพฯ: ฝ่ายการพยาบาล

        โรงพยาบาลศิริราช.

ชุษณา สานกระต่าย. (2554). Manual of medical  investigations. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

ธีรพร สถิรอังกูร. (2547). แผนยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล (พ.ศ. 2547-2549). นนทบุรี:

        สำนักการพยาบาล.

นงนุช บุญยัง. (2555). การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: PC.Prospec.

นัทธมน วุทธานนท์. (2554). การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.                                  

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2550). ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล. กรุงเทพฯ:

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์. (2551). คุณภาพ การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย.

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน. (2548). การจัดการทางการพยาบาล สู่การเรียนรู้. กรุงเทพ: สุขุมวิทการพิมพ์.

พูลสุข หิงคานนท์. (2554). ภาวะผู้นำทางการพยาบาล. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.

ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา. (2554). การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระนะสุดท้าย เรื่องความเชื่องโยงของ

        การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น.

รัชนี อยู่ศิริ. (2551). การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

ศรีเกียรติ อนันสวัสดิ์. (2553). การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี:

        โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักงานการพยาบาล กรมการแพทย์. (2546). การประกันคุณภาพ การพยาบาลในชุมชน. กรุงเทพฯ:

        โรงพยาบาลชุมนุมสหกรณ์การเกษตร.

สภาการพยาบาล. (2553). สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้และความชำนาญเฉพาะทางของผู้

        ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์.

เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2552). ถามและตอบ: การบริหารหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ฮายาบุสะ กราฟฟิก.

อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์. (2554). วิธีการให้ความรู้ทางสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่:

        ยูนิตี้ แอนด์ โปรเกรสโซลูชั่น.

อมร สุวรรณนิมิตร. (2553). การบริหารการพยาบาล. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. (2550). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล. เชียงใหม่: ช้างเผือก.

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. (2553). การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล. เชียงใหม่: ช้างเผือก

Huber, D. L. (2010). Leadership and nursing care management (4th ed.). U.S.A :

        Saunders Elsevier.

Marquis, B. L. (2009). Leading roles and managing functions in nursing theory

         Andapplication (6th ed.) China: Lippincott Williams & Wilkins.

Pangman, V. C. (2009). Nursing Leadership from a canadia perspective. China:

        Lippincott Willams & Wilkins.


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.